Anabolske steroider kemi

20 kunne blive eksponeret for (Bjerregaard, 2005). Figur 6: Elementerne i risikovurderingen af et kemikalie (Bjerregaard, 2005) Den overordnede proces i risikovurdering er afbilledet i figur 6. Første skridt i en risikovurdering efter indsamling af data, er effekt- og eksponeringsvurderingen. Effektvurderingen går ud på, at bedømme et stofs mulighed for at forvolde skade ud fra dets giftighed eller øvrige iboende egenskaber (Bjerregaard, 2005). Dette kan udtrykkes ved . LC 50, EC 50 eller NOEC (se Tabel 2). LC 50 EC 50 NOEC Lethal Concentration 50 betegner den koncentration hvormed 50 % af testorganismerne dør. Effect Concentration 50 betegner den koncentration hvor der ses en effekt hos 50 % af testorganismerne. No Observed Effect Concentration betegner den højeste koncentration hvor der ikke opstår en effekt hos testorganismerne. Tabel 2: Forklaring af begreberne LC 50, EC 50 og NOEC. (Walker, et al., 2006) Næste skridt i risikovurderingen er, at foretage en eksponeringsvurdering, hvor man vurderer hvilke koncentrationer af det pågældende kemikalie man kan forvente at møde i miljøet. På den måde kan man estimere hvor store doser det kan forventes at miljøets organismer vil blive udsat for. Dette gøres ved at udregne PEC (Predicted Environmental Concentration). Udregningerne af PEC er baseret på, at man ved, hvor store koncentrationer der udledes i miljøet, halveringstiden for stoffet, samt kendskabet til hvordan 20

Anabolske steroider kemi

anabolske steroider kemi

Media:

anabolske steroider kemi